Redaktør: Transportøkonomisk institutt

Oppslagsverk om transport, miljø og klima

Tiltakskatalogen gir oversikt over en rekke miljø- og klimatiltak som kan benyttes for å begrense vegtrafikkens negative virkninger i primært byer og tettsteder. Tiltaksbeskrivelsene er basert på forskning, og oppdateres med jevne mellomrom. I tillegg finnes linker til andre miljø- og transportrelaterte informasjonskilder (miljøfakta, lovverk, forskningsinstitusjoner med mer).

Tiltakskatalogen er et samarbeid hvor de viktigste forskningsmiljøene på feltet deltar med kunnskap fra sin forskning. Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret. Katalogen er utarbeidet med prosjektstøtte fra Statens vegvesen, Transnova og andre finansieringspartnere.

Norge har nå en nasjonal gåstrategi. Gåstrategien har som mål å gjøre det mer attraktivt for folk å gå og å få flere til å gå mer i hverdagen. Gåstrategien gir konkrete nasjonale mål for 2023 og innsatsområder for å nå målene. Det faglige grunnlaget viser hvorfor vi bør gå mer og beskriver aktuelle tiltak.

Statens vegvesen har en nøkkelrolle når det gjelder koordinering, utvikling av kunnskap og verktøy samt oppfølging av ulike innsatser. De har derfor finansiert fire nye tiltaksbeskrivelser om gåing i Tiltakskatalogen.

Et tiltak gir informasjon om den Nasjonale gåstrategien, noe som er viktig for å stimulere til økt satsing på gåing i hverdagen og bruk av de mange virkemidler strategien anbefaler.

De øvrige tre nye tiltakene gjelder bedre tilrettelegging for gående, snarveier, benker og sitteplasser og belysning.