Redaktør: Transportøkonomisk institutt

Oppslagsverk om transport, miljø og klima

Tiltakskatalogen gir oversikt over en rekke miljø- og klimatiltak som kan benyttes for å begrense vegtrafikkens negative virkninger i primært byer og tettsteder. Tiltaksbeskrivelsene er basert på forskning, og oppdateres med jevne mellomrom. I tillegg finnes linker til andre miljø- og transportrelaterte informasjonskilder (miljøfakta, lovverk, forskningsinstitusjoner med mer).

Tiltakskatalogen er et samarbeid hvor de viktigste forskningsmiljøene på feltet deltar. Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret. Den er utarbeidet med prosjektstøtte fra Statens vegvesen (Etatsprosjekt miljøvennlig bytransport), Transnova og andre finansieringspartnere.

CIENS-prosjektet Tempo avsluttes i juni 2014 og har bidratt til å utarbeide blant annet disse tiltaksbeskrivelsene:

·         Generelt om økonomiske virkemidler

·         Offentlig aksept for restriktive tiltak

·         Kampanjer for å begrense bilbruk

·         Nettverk for samarbeid

·         Bildeling

·         Fleksible arbeidstidsordninger

·         Ladestasjoner for elbiler

For å håndtere transportens miljøproblemer og klimautslipp trenger man flere ulike typer tiltak eller pakker av tiltak. Det kan blant annet være aktuelt å innføre tiltak som reduserer behovet for transport og dermed selve transportomfanget, og tiltak som påvirker transportmiddelfordelingen slik at personer og gods transporteres på den miljømessig sett beste måten. Videre må transportmidlene bruke best mulig miljøteknologi og trafikken reguleres slik at den foregår på steder hvor den påfører miljø og mennesker minst mulig ulemper. Dersom det ikke er mulig å unngå problemer må det iverksettes avbøtende miljøtiltak og tilpasninger.